Solliciteren voor een job in het iCLB

Aan de slag bij het Interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding (iCLB)?

Wil je graag werken bij het iCLB dan vind je hier informatie rond tewerkstelling en sollicitatie?

Wie kan in aanmerking komen voor een job binnen het iCLB?

Maatschappelijk assistenten, psychologen of assistenten in de psychologie, verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers, pedagogen, directeur en coördinatoren, …

Hoe kan je solliciteren voor een job binnen het iCLB?

Het Onderwijs – Stad Gent legt voor al haar functies een werfreserve aan. Wij doen beroep op deze werfreserve.

Wanneer er een vacature is in het iCLB, vindt er een selectie plaats van de kandidaten die zich ingeschreven hebben in de werfreserve. Deze selectie gebeurt op: diploma, ervaring, voorkeurfunctie, registratienummer.

U wordt dan op basis van deze selectie (CV) uitgenodigd op een selectiegesprek.

Aan de hand van dit selectiegesprek met de directeur van het iCLB, de teamcoach iCLB en de arbeidspsycholoog wordt de juiste persoon gekozen.

Wanneer?

Inschrijven in de werfreserve kan op om het even welk tijdstip van het kalenderjaar. Uw kandidatuur is dan geldig voor het lopende en het volgende schooljaar. U kan verlengen voor de duur van één schooljaar met behoud van uw registratienummer. Een aantal maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw registratienummer zal de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen u hiervan op de hoogte brengen.

Hoe?

Het Onderwijs – Stad Gent maakt gebruik van Jobline, een online sollicitatiesysteem. Via Jobline kan u zich inschrijven in de werfreserve, maar daarna kan u ook uw gegevens verder beheren. U maakt eveneens een kopie van uw diploma(’s) over aan de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen (voor laatstejaarsstudenten: attest van de gevolgde studies).

Van zodra de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen over alle gevraagde gegevens beschikt, registreert ze de sollicitatie in het sollicitantenbestand en zal u een volgnummer ontvangen dat de volgorde van oproeping voor een selectiegesprek zal bepalen.

Raadpleeg Jobline. U komt terecht in het E-loket van de website van de stad Gent. Als nieuwe gebruiker moet u zich eerst ‘registreren’. Indien u reeds geregistreerd bent op het E-loket, kan u verder gaan via ‘aanmelden’. Van zodra u geregistreerd of aangemeld bent, komt u terecht in Jobline.

 

Heb je vragen?

Interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding Dorine Neirynck 09 323 53 89

Vacatures

Beste sollicitant

Het Interstedelijk centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB) kijkt uit naar een Directeur (m/v/x)

De Stad Gent, het OCMW Gent en het Stedelijk Onderwijs werken met meer dan 10.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad?

Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB) bestaat sinds 2000. Het behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en heeft als inrichtend bestuur de Stad Gent. Het werkgebied omvat de stedelijke en gemeentelijke scholen van Brugge, Gent en Zelzate, zes basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in Oostende en een onafhankelijke school voor buitengewoon basisonderwijs in Gent. Het iCLB staat in voor het bieden van leerlingenbegeleiding enerzijds door zelf begeleiding op te nemen en anderzijds door de scholen te versterken in hun leerlingenbegeleiding, in te zetten op kwaliteitsontwikkeling, bepaalde werkingsprincipes te hanteren en beleid te voeren op vlak van samenwerking, personeel en professionalisering.

Het iCLB werkt ook nauw samen met de beide andere CLB’s in regio Groot-Gent. Sinds 2013 is iCLB één van de stichtende leden van de vzw TOPunt Gent. Via deze samenwerking realiseren de CLB in Gent via projecten extra begeleidingsaanbod en deskundigheidsverhoging in de eigen centra. TOPunt is een herkenbare partner voor veel diensten die werken met en voor kinderen en jongeren en streeft netonafhankelijke dienstverlening na.

Functie-inhoud Als directeur sta je aan het hoofd van het iCLB dat bestaat uit 75 voltijds- en deeltijdse medewerkers en is ingedeeld in een kernteam, 3 operationele multidisciplinaire teams en een ondersteunend administratief team. Het kernteam bestaat uit een arts-coördinator, de teamcoördinatoren, de kwaliteitscoördinator, de coördinator personeel en administratie en de directeur. De 3 operationele multidisciplinaire teams zijn samengesteld met artsen, verpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en psycho-pedagogen.

Je bent tevens één van de leden van de raad van bestuur TOPunt en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. In die zin ben je een gangmaker en gamechanger in de zoektocht naar vernieuwing en verbetering van de netoverstijgende CLB-werking. Je stuurt samen met de andere leden van het dagelijks bestuur het coördinatieteam van TOPunt aan en bereidt mee de beslispunten in de raad van bestuur voor.

Je maakt als directeur deel uit van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd waarbij je rechtstreeks rapporteert aan het departementshoofd.

Als directeur ben je eindverantwoordelijke van het team en stippel je samen met het kernteam het beleid van het iCLB uit gebaseerd op de input van de medewerkers en de context. Je bepaalt hiertoe de missie, de visie en de strategie en je overziet het algemeen management van het iCLB. Dit omvat o.a. volgende taken en opdrachten:

• Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de decretale CLB-opdrachten. • Je ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd, samenhangend en doelgericht centrumbeleid vertrekkend vanuit de gedeelde waarden, missie en visie. • Je coacht, motiveert en evalueert jouw team en medewerkers • Je staat in voor de kwaliteit van de dienstverlening met een maximale tevredenheid van leerlingen, ouders en scholen. • Je installeert een systematische en planmatige aanpak van de verschillende beleidsdomeinen via een beleidsplan. • Je stemt de centrumvisie af op de context, de eigenheid van de scholen en de regelgeving. • Je voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk zijn. Je gaat hiervoor samenwerkingen aan met relevante partners om de kwaliteit van de dienstverlening en de centrumwerking te versterken. • Je staat in voor een goede communicatie over de evoluties van de centrumwerking met interne en externe belanghebbenden. • Je voert, in samenspraak met het inrichtend bestuur, een gezond en evenwichtig financieel beleid. • Je bent eindverantwoordelijke voor de mentale- en fysieke veiligheid van medewerkers en initieert een globaal preventie- en jaaractieplan.

Deelnemingsvoorwaarden • Ten minste een master-diploma • We verwachten minstens 5 jaar relevante ervaring. Leidinggevende ervaring is noodzakelijk. • Affiniteit met het brede werkveld van onderwijs strekt tot aanbeveling.

Verwachte competenties • klantgericht handelen • resultaatgericht werken • coachen • team leiden • beslissen • omgevingsbewust handelen • samenwerken • overtuigen

Aanbod De directeur wordt aangesteld in een gesubsidieerd onderwijsambt van directeur van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het betreft een voltijds en vacant ambt met loonschaal 525.

Hoe reageren Solliciteren voor dit ambt kan via https://www.searchselection.com/nl/jobs/9210, en dit voor dinsdag 26/04/2022.

Voor deze aanwerving zal volgende selectieprocedure worden gevolgd:

1. schriftelijke proef (eliminerend): op 29/4/2022 – thuisopdracht

2. eerste jurygesprek (eliminerend): 11 of 18/5/2022

3. adviserend assessment center: tussen 23/5 en 3/6/2022

4. tweede jurygesprek (eliminerend): 7 of 13/6/2022

De jury maakt een verslag op, rekening houdend met alle onderdelen van de procedure en maakt dit verslag samen met haar advies en een rangschikking van de kandidaten over aan het college van burgemeester en schepenen. De uiteindelijke beslissing ligt bij het college van burgemeester en schepenen.

Vragen over de selectieprocedure kan je stellen aan josephine.elaut@stad.gent of 09 268 21 16. Voor inhoudelijke vragen omtrent de functie kan je terecht bij Adelbrecht Haenebalcke, departementshoofd Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, 0496 59 76 26