Kan een school de inschrijving van mijn kind weigeren?

Om in een school te kunnen inschrijven moet je kind aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, bijvoorbeeld:

  • om te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs moet je beschikken over een inschrijvingsverslag
  • om te kunnen inschrijven in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs moet je 12 jaar zijn of 12 jaar worden vóór 31 december van dat jaar

Wie zich wil inschrijven in een school moet ook instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Zonder die instemming kan een school niet inschrijven. In een beperkt aantal welomschreven situaties kan de inschrijving van een leerling geweigerd worden:

  • wanneer de maximumcapaciteit van een klas, richting, school, pedagogische eenheid bereikt werd;
  • wanneer de leerling het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar via een tuchtprocedure uit dezelfde school verwijderd werd;
  • wanneer de leerling in de loop van het schooljaar in een andere school definitief werd uitgesloten;
  • wanneer de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en extra zorg of therapie nodig heeft. De school schrijft dan in onder ontbindende voorwaarden en onderzoekt binnen een redelijke termijn of ze kan tegemoet komen aan de bijzondere onderwijsbehoeften van de leerling.

Bij een weigering tot inschrijving bezorgt de school jou (onmiddellijk of binnen de 4 kalenderdagen) een weigeringdocument. De laatste twee weigeringsgronden zijn enkel geldig na melding aan het Lokaal Overlegplatform (LOP). Het LOP bemiddelt dan binnen de 10 werkdagen.