Wat is de rol van het CLB bij besmettelijke ziekten op school?

Het CLB heeft ook een belangrijke rol binnen de aanpak van infectieziekten op school. De CLB-arts moet zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van het uitbreken van een besmettelijke ziekte. Dit kan gebeuren door de ouders rechtstreeks, door middel van de huisarts of door de schooldirectie indien deze op de hoogte werd gesteld door de ouders.
Op basis van beschikbare richtlijnen en in nauwe samenwerking met de arts infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid wordt vervolgens afgewogen welke maatregelen er nodig zijn om de verdere verspreiding van die ziekten te helpen voorkomen: dat zijn de zogenaamde profylactische maatregelen.
Er zijn 3 soorten maatregelen die het CLB kan treffen:
maatregelen die betrekking hebben op de zieke leerling van de school;Vb Mag deze leerling nog naar school, zijn er speciale maatregelen nodig (afdekken letsels, medicatie enz.)? Waar nodig volgt overleg met ouders en behandelde arts
maatregelen die betrekking hebben op de leerlingen of de personeelsleden die in contact zijn gekomen met de zieke leerling;Vb Ouders en leerkrachten informeren rond mogelijk besmettingsgevaar; rond welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen; hoe ze bepaalde ziektesignalen kunnen herkennen enz.
algemene profylactische maatregelen.Vb extra aandacht voor handhygiëne, schoonmaak van speelgoed of toiletten enz.Om de verspreiding van de besmettelijke ziekten op school te beperken, is dus een goede samenwerking en communicatie nodig tussen vaak veel verschillende partijen (ouders, school, leerlingen, Toezicht volksgezondheid, behandelende arts enz). Vanuit het CLB wordt deze communicatie gecoördineerd.
Meer informatie rond verschillende besmettelijke ziekten vindt u terug op de site van   Zorg-en-gezondheid.