Wanneer mag mijn kind naar het eerste leerjaar?

Op 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt, wordt een kind leerplichtig. 6-jarige leerlingen kunnen in het  lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten, dan wel of het nog een jaar naar de kleuterschool moet.
Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind een extra jaar kleuteronderwijs te laten volgen. Dit is een keuze die de ouders maken na schriftelijk advies van het CLB en de klassenraad van de school.
Leerlingen kunnen ook vervroegd overgaan naar het lager onderwijs. De klassenraad beslist of deze leerling toegelaten wordt tot het lager onderwijs, maar wint eerst het advies van het CLB in. Ouders hebben hier dus geen beslissingsrecht.
Leerlingen die vervroegd het eerste leerjaar aanvatten zijn een jaar vroeger leerplichtig.